V.K. Heindonk vs V.V. Herleving Lippelo

5 — 2

5

V.K. HEINDONK

Winst

2

V.V. HERLEVING LIPPELO

Verlies

21/10/2023 | 19:30