Interview met Alvaro Roncal, CEO Rising Phoenix

Alvaro, kan je ons uitleggen dat de mensen de laatste weken ongerust waren en een beetje gek van de situatie?

De fans hebben gelijk, het laatste nieuws, en de berichten in de media, hebben de sfeer rond de club een beetje vreemd gemaakt na de beslissingen die genomen zijn.

Het eerste wat ik wil uitleggen is dat ik op zondag 5 september, na de bekerwedstrijd tegen Lierse Kempenzonen, een persoonlijk onderhoud heb gehad met Greg, om hem alle mogelijke steun en hulp van de club te tonen. De ontmoeting was zeer aangenaam, en ik denk dat Greg tevreden was.

Hierna, op maandag 20 september, nam Greg, verrassend voor ons, ontslag als coach van het team.

Toen we begonnen te praten over de optie om in de club te investeren, merkten we dat Greg als het ware de hoeksteen van het project was, omdat de samenstelling van het team, de relatie met de spelers, evenals vele kleine details rond de club, uitsluitend van hem afhingen. Ik wil benadrukken dat we niet naar Boom zijn gekomen met de bedoeling om alles wat bestond te vernietigen. Wat we willen doen is continuïteit geven aan het werk dat voordien gedaan werd en ons idee is om zoveel mogelijk te helpen en te verbeteren.

Greg’s beslissing was voor mij heel begrijpelijk, aangezien hij altijd heeft gezegd dat hij zich professioneel aan het voetbal wilde wijden. Ik ben blij voor hem, en ik hoop dat hij slaagt waar hij ook is! Deze beslissing heeft echter alle aanvankelijke plannen in de war gestuurd.

Vanaf dit moment is er een zeer gecompliceerde situatie ontstaan, want zoals ik al zei, had Greg de volledige controle over de sportieve kant, en letterlijk 70% van het team is door hem gebouwd. Hoewel er verschillend over werd gedacht, had hij een belangrijke blijk van vertrouwen gekregen, die niet werd beantwoord.

Na het ontslag van Greg zijn we aan de slag gegaan en we hebben met een 8-tal coaches gesproken die volgens ons de teugels van het eerste elftal in handen kunnen nemen. Drie komen er uit België en nog eens vijf uit Spanje. Na rijp beraad zijn we tot de conclusie gekomen dat de beste optie is om continuïteit te verlenen aan het werk dat in april is begonnen, met de spelers en de staf. De weg van de continuïteit werd gekozen toen besloten werd dat Tom Verhoeven de hoofdtrainer van Rupel Boom zou worden.

Dit gezegd zijnde, wat gebeurde er na de wedstrijd tegen FCV Dender?

Na elke wedstrijd denk ik dat het niet het beste moment is om beslissingen te nemen. Een persoon, of hij nu fan, speler, manager of coach is, of het nu is door de euforie van het winnen of het pessimisme van het verliezen, moet geen beslissingen nemen. Beslissingen in het heetst van de strijd, zoals we in Spanje zeggen, na een wedstrijd moet je kalm blijven.

We speelden, tot vandaag, de beste wedstrijd van het seizoen met Tom op de bank als T1, en wonnen met 1-3 van Knokke. Ons idee was duidelijk met Tom, we wilden hem als hoofdtrainer van het team.

Na een 1-3 verlies thuis tegen Dender, ongeveer 40 minuten later, vertelde Tom, op de parkeerplaats van het stadion, aan Francisco Zaragoza (de sportief directeur van Rising Phoenix) dat hij geen hoofdcoach meer wilde zijn.

Wat doe je als de tweede hoofdcoach in minder dan 3 weken je vertelt dat hij ermee stopt?

Wel, je blijft werken, proberen om de best mogelijke oplossing voor Rupel Boom te vinden. Zoals ik al eerder zei, we hadden met 8 verschillende coaches gesproken, en we zijn opnieuw begonnen met het bestuderen van deze verschillende opties.

Zondagnacht en maandagmorgen, 4 oktober, waren niet gemakkelijk, maar maandag rond het middaguur hebben we de beslissing genomen om te proberen tot een akkoord te komen met Duran.

Over wat er gebeurde na ongeveer 16:00: we wilden de beslissing van Tom communiceren, en aan de Fans meedelen dat we bezig waren met het zoeken naar een nieuwe hoofdcoach voor de club. Maar de RRSS wereldwijd lag plat, Facebook en Instagram, die onze belangrijkste communicatiemiddelen zijn met de fans, werkten niet.

Een opeenstapeling van omstandigheden, waardoor op maandagavond rond 23:00 uur, zonder het vorige nieuws te hebben kunnen communiceren, de onderhandelingen met Duran positief waren en hij bevestigde dat hij accepteerde naar Boom te komen om de nieuwe hoofdcoach van de ploeg te worden.

Ik moet nog iets kwijt over een situatie die van onze kant helemaal niet zo geslaagd was, namelijk het gesprek in de Schomme tussen Tom en Paco. Het was gepland voor 17:30, nadat we Tom’s beslissing al hadden meegedeeld in RRSS, maar het werd uiteindelijk rond 19:00, herinner ik me.

Dit gesprek was om aan Tom over te brengen, dat alle Coaches die we gesproken hadden en met wie we in onderhandeling waren, ons verteld hadden dat als ze het aanbod zouden aanvaarden, ze met hun eigen ploeg zouden komen. Dit is een volkomen normale situatie in de voetbalwereld voor een nieuwe coach dat hij wil werken met mensen die hij kent en vertrouwt. Door het ontslag als hoofdtrainer dat hij ons 24 uur eerder had gegeven, betekende zijn beslissing om te stoppen met coachen dat hij niet meer in Rupel Boom was. Dit zijn de gevolgen van beslissingen nemen in het heetst van de strijd, die je dan wil intrekken of uitleggen wat je dacht, maar dat kan je niet. Deze beslissingen hadden andere gebeurtenissen uitgelokt die reeds hun beloop hadden gehad.

Wat is er met Kamiel Coenaerts gebeurd ?

Tegenover Kamiel heb ik alleen maar goede woorden en ik ben hem dankbaar voor al zijn bijdragen. Kamiel is een sleutelfiguur geweest in het hele proces, sinds november 2020.

Iedereen weet dat Kamiel binnen de club de persoon was die alle sportieve zaken overzag. Toen we spraken over de nieuwe sportieve organisatie van de club, gaf hij er de voorkeur aan een stap opzij te doen. Zoals hij tegen mij zei, “vanaf nu Alvaro, zal ik de nummer één fan van de club zijn en mijn huis en mijn telefoonnummer staan altijd voor je open”.

 

Hoe zit het met het ontslag van Guy Apers?

Ik heb niet veel contact gehad met Guy in deze periode. Afgelopen maandag heb ik hem gesproken, in de Schomme, en alles was normaal. Ik was verrast door zijn beslissing. Ik hoop dat hij terugkomt; hij is een Clubmens, hij is zeer geliefd bij de Boomse bevolking en als hij wil terugkomen is hij altijd welkom en het zou voor iedereen goed zijn.

En Luc Vinck?

Ook met Luc moeten we praten, levende geschiedenis van zowel Rupel als Boom, een 100% clubmens, en die graag bij ons is en altijd probeert te helpen.

De situatie is anders in de club op sportief vlak, met de beslissingen die genomen zijn door de mensen die het project gestart hebben, nu moeten we nog enkele dagen wachten tot Duran bij Boom aankomt. We zullen met hem over verschillende dingen praten, en een belangrijke, zoals ik al zei, is Luc. Hopelijk kunnen we hem terug bij ons laten genieten, hoewel de uiteindelijke beslissing door de nieuwe Coach zal moeten genomen worden. Ik heb al met Luc gesproken en ik heb hem dit uitgelegd.

Wat ik vanaf nu, en na de paar goede sportieve resultaten die we hebben behaald, aan de fans wil overbrengen, is dat de dingen soms niet gaan zoals men verwacht, en dat de gebeurtenissen die plaatsvinden niet goed begrepen worden. Alles is gemakkelijker bij de latere analyse, maar de resultaten van de beslissingen zullen worden begrepen, hoewel dat tijd zal vergen. Voetbal is een zeer complexe sport, die afhangt van mensen, en we hebben hen nodig om gefocust en kalm te zijn om het beste van zichzelf te geven.

De mensen in het algemeen, de spelers, de vrijwilligers, het clubpersoneel, … allen die deel uitmaken van de dagelijkse Rupel Boom familie, moeten kalm zijn, om te kunnen werken en het beste van onszelf te geven.

En wat nu?

Dat is een goede vraag. “Wat gaat er gebeuren?”, zullen de Rupel Boom fans zich afvragen.

Voor mij is het belangrijkste in een club de supporters, zij zijn de “ziel” van de ploeg, zonder hen heeft het geen zin om te strijden voor de doelpunten en ik meen deze stelling volkomen. De fans zijn een vitaal onderdeel van elke club. De fans hebben Rupel Boom gemaakt tot wat het nu is.

En nu, hebben we hen meer dan ooit nodig!

We hebben een groep spelers, zeer jonge spelers. Spelers die elke wedstrijd een 10 hebben getoond, als we een wedstrijd niet gewonnen hebben, kan je niets tegen hen zeggen, want zij, allemaal, hebben hun betrokkenheid bij de club getoond. Ze vechten voor elkaar en voor elke vierkante meter van het voetbalveld.

We zijn heel tevreden met de groep. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar vanaf vandaag zijn deze 26 spelers in staat om goed voetbal te blijven spelen en goede resultaten te behalen, daar twijfel ik niet aan.

Met de komst van de nieuwe Technische Staf, Duran aan het hoofd, denken we de spelers op alle niveaus te kunnen helpen, tactisch, technisch, fysiek en mentaal.

Duran heeft veel ervaring in het voetbal, ik ben ervan overtuigd dat we beetje bij beetje zullen verbeteren tot we het maximum hebben bereikt.

In het algemeen hebben we een aantal gewoontes die we moeten proberen te veranderen, om zo dicht mogelijk bij wat professioneel voetbal is te komen. Ik weet dat het heel ingewikkeld is, omdat de meeste spelers studenten zijn en sommigen zelfs werken, maar zij begrijpen dat als zij het profvoetbal willen bereiken, zij bepaalde gedragingen en discipline moeten aanleren om hun doelstellingen te bereiken.

Vanaf hier, met instelling, kalmte en tijd, zullen zij in staat zijn om een verbetering te zien op alle gebieden.

We kunnen echter niet aan iets anders denken dan aan het heden op dit moment, spel na spel, stap voor stap. We staan niet aan de startlijn, maar we moeten opnieuw beginnen met de nieuwe hoofdtrainer.

Na een paar gecompliceerde weken moet de club rustig blijven, en de spelers nog meer. Ik hoop dat we met ieders hulp, dag na dag beter worden, en dat we allen verenigd onder de blauw-wit-zwarte kleuren het beste voor Rupel Boom kunnen bereiken.

Kom op Boomkes!

Alvaro could you explain to us, the last few weeks people were worried and a little bit weirded out by the situation?

The fans are right, the latest news, and the media reports, have made the atmosphere around the club a bit strange after the decisions that have been made.

The first thing I want to explain is that, on Sunday 5th September, after the cup match against Lierse Kempezonen, I had a meeting in person with Greg, to show him all the support and help possible for him from the Club. The meeting was very pleasant, and I think Greg was happy.

After this, on Monday 20th September, Greg, surprisingly for us, resigned as coach of the team.

When we started talking about the option of investing in the club, we noticed that Greg was, so to speak, the cornerstone of the project, because the composition of the team, the relationship with the players, as well as many small details around the club, depended exclusively on him. I want to highlight that we didn’t come to Boom with the intention of destroying everything that existed. In fact, what we aim to do is give continuity to the work done before and our idea is to help and improve as much as possible.

Greg’s decision was very understandable for my part, as he always said he wanted to dedicate himself professionally to football. I am happy for him, and I hope he succeeds wherever he is! However, this decision has upset all the initial plans that were in place.

From this moment on, a very complicated situation has arisen, because as I mentioned, Greg had full control of the sporting side, and literally 70% of the team is built by him. Although there were different thoughts, he had been given an important vote of confidence that has not been reciprocated.

After the resignation of Greg, we started to work, and we talked to about 8 coaches who we believe can take the reins of the first team. Three are from Belgium and another five from Spain. After careful consideration, we thought that the best option is to give continuity to the work started in April, with the players and the staff. The path of continuity was chosen when it was decided that Tom Verhoeven would be the Head Coach of Rupel Boom.

This being said, what happened after the match against FCV Dender?

After any match, I think that it isn’t the best time to make decisions. A person, regardless of whether they are a fan, player, manager, or coach, whether it is because of the euphoria of winning or the pessimism of losing, should not make decisions. Decisions in the heat of the moment, as we say in Spain, after a game you must be calm.

We played, until today, the best game of the season with Tom on the bench as T1, winning 1-3 against Knokke. Our idea was clear with Tom, we wanted him to be the Head Coach of the team.

After losing 1-3 at home against Dender, about 40 minutes later, Tom, in the parking area of the stadium, told Francisco Zaragoza (the sporting director of Rising Phoenix) that he didn’t want to be the Head Coach anymore.

What do you do after the second Head Coach in less than 3 weeks tells you that he is quitting?

Well, you keep working, trying to find the best possible solution for Rupel Boom. As I said before, we had spoken to 8 different coaches, and we started again to study these different options.
Sunday night and Monday morning, 4th October, were not easy, but around noun on Monday, we took the decision to try to reach an agreement with Duran.

About what happened after about 16:00: we wanted to communicate the decision made by Tom, and communicate to the Fans that we were in the process of searching for a new Head Coach for the club, and the RRSS worldwide were down, Facebook and Instagram, which are our main means of communication with the fans, were not working.

An accumulation of circumstances, which meant that on Monday night at around 23:00, without having been able to communicate the previous news, the negotiations with Duran were positive and he confirmed that he accepted to come to Boom to be the team’s new Head Coach.
I must comment on a situation that was not at all successful on our part, which was the conversation in the Schomme between Tom and Paco. It was scheduled for 17:30, once we had already communicated Tom’s decision in RRSS, but it was finally around 19:00, I remember.
This conversation was to convey to Tom, that all the Coaches we had spoken and with whom we were negotiating had told us that if they accepted the offer they would come with their own team. This is a completely normal situation in the world of football for a new coach that he wants to work with people he knows and trusts. Due to the resignation as Head Coach that he had given us 24 hours earlier, his decision to stop coaching meant he was no longer in Rupel Boom. These are the consequences of making decisions in the heat of the moment, which you then want to retract or explain what you thought, but you can’t. These decisions had provoked other events that had already run their course.

What happened to Kamiel Coenaerts?

Towards Kamiel, I have only good words and I am grateful for all his contribution. Kamiel has been a key person in the whole process, since November 2020.
Everybody knows that Kamiel was the person in the club who oversaw all the sporting matters. When we talked about the new sporting organization of the club, he preferred to step aside. As he said to me, “from now on Alvaro, I will be the club’s number one fan and my house and my phone number are always open for you”.

What about Guy Apers’ resignation?

I haven’t had much contact with Guy during this time. Last Monday I spoke to him, in the Schomme, and everything was normal. I was surprised by his decision. I hope he comes back; he is a Club person, he is very well liked by the people of Boom and if he wants to come back he will always be welcome to do so and it would be good for everyone.

And Luc Vinck?

We also must talk to Luc, living history of both Rupel and Boom, a 100% club person, and who loves to be with us and is always trying to help.

The situation is different in the club at a sporting level, with the decisions made by the people who started the project, now we have to wait a few days for Duran to arrive at Boom. We will talk to him about different things, and an important one as I said is Luc. Hopefully we can have him back enjoying with us, although the final decision will have to be made by the new Coach. I have already spoken to Luc, and I explained this to him.

From now on, and after the few good sporting results we have had, what I would like to transmit to the fans, is that sometimes things do not go as one expects, and the events that are taking place are not well understood. Everything is easier from the subsequent analysis, but the results of the decisions will be understood, although it will take time. Football is a very complex sport, which depends on people, and we need them to be focused and calm in order to give their best.
People in general, players, volunteers, club staff, … all those who make up the day to day of the Rupel Boom family, need to be calm, to be able to work and give the best of ourselves.

And now what?

That’s a good question. “What is going to happen?”, Rupel Boom fans will ask themselves.
For me, the most important thing in a club is its fans, they are the “soul” of the team, without them it makes no sense to fight for goals and I am totally serious about this statement. The fans are a vital part of any club. The fans made Rupel Boom to what it is today.

And now, we need them more than ever!

We have a group of players, very young players. Players who have shown an attitude of 10 in every game, if we haven’t won a game, you can’t say anything to them, because they, all of them, have shown their involvement in the Club. They fight for each other and for every square meter of the football pitch.

We are very happy with the group. There is always room for improvement, but as of today, these 26 players are capable of continuing to play good football and get good results, I have no doubt about that.

With the arrival of the new Technical Staff, Duran at the head, we think we will be able to help the players at all levels, tactically, technically, physically, and mentally.
Duran has a lot of experience in football, I am convinced that we will improve little by little until we reach the maximum.

In general, we have some habits that we must try to change, to get as close as possible to what professional football is. I know it is very complicated, because most of the players are students and some even work, but they understand that if they want to reach professional football, they have to learn certain behaviors and discipline to achieve their objectives.

From here, with attitude, calmness, and time, they will be able to see an improvement in all senses.

However, we can’t think about anything other than the present at the moment, game by game, step by step. We are not at the start line, but we need to start again with the new Head Coach.

After a complicated few week, the club needs to remain calm, and the players even more. I hope that with everyone’s help, we can improve day by day, and that we are all united under the blue-white- black colors to achieve the best for Rupel Boom.

C’mon Boomkes!

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.