Francs Borains vs V.K. Ninove

1 — 0

1

Francs Borains

Winst

0

V.K. Ninove

Verlies

08/04/2023 | 19:30